ΠΕΡΙΛΗΨΗ

To αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας είναι η θεσμοθέτηση βιώσιμων μακρόχρονων συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών ομάδων που ασχολούνται με τη θαλάσσια έρευνα, μέσω της κοινής ανάπτυξης και συνδυαστικής χρήσης νέων εργαλείων και μεθοδολογιών, «πολλαπλασιαστών ισχύος» για τη μελέτη των κυρίαρχων μηχανισμών “λίπανσης” του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Αιγαίου.

 

To έργο ερευνά τους δύο κύριους φυσικούς μηχανισμούς λίπανσης του Αιγαίο:

1) Την επίδραση της εισροής μεσότροφων υδάτων από τον Εύξεινο Πόντο στο Βόρειο Αιγαίο

Temperature NEAegean satellite images

2) Την καλοκαιρινή ανεμογενή παράκτια ανάβλυση στο Ανατολικό Αιγαίο καθώς και τη συνεπαγόμενη επίδραση τους στη απορρόφηση άνθρακα στον ωκεανό.

meltemia2

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ . Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Είσοδος